ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών / Υπηρεσιών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των κατατεθεισών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την υλοποίηση Υποέργου 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ», της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με Κωδικό […]

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Ο νέος Ποινικός Κώδικας μετά τις νέες τροποποιήσεις” που είχε προγραμματιστεί στις 19 & 20 Μαρτίου 2020 , αναστέλλεται , βάσει της από 8/3/2020 ανακοίνωσης νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας. Εκ της οργανωτικής επιτροπής