ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΔI ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η ΕΣΔι προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς προσώπων βάσει συμφωνίας πλαίσιο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης κατάρτισης για το έτος 2017. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Διακήρυξη.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η ΕΣΔι προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς προσώπων βάσει συμφωνίας πλαίσιο στα πλαίσια της προεισαγωγικής εκπαίδευσης για το έτος 2017. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Διακήρυξη.