LogoGR

Πρακτική Κατάρτιση

Πρακτική Κατάρτιση

Δεύτερο Στάδιο

Το δεύτερο στάδιο της κατάρτισης περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα και διαρκεί από την 24η Νοεμβρίου του έτους της εγγραφής στη Σχολή έως την 31η  Μαΐου του έτους που ακολουθεί. Πραγματοποιείται για όσους επέλεξαν τα τμήματα υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  στα δικαστήρια αυτά, αντιστοίχως, για δε τους λοιπούς στη Θεσσαλονίκη, σε πρωτοβάθμια δικαστήρια όλων των κλάδων και στην αντίστοιχη εισαγγελία.

Κατά την πρακτική σε κάθε εκπαιδευτή ορίζονται από τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς μέχρι πέντε (5) εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εναλλάσσονται με τέτοιον τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν την ευθύνη όλων των εκπαιδευομένων, οι δε εκπαιδευόμενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείμενα.

Οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται υπό την καθοδήγηση δικαστικών λειτουργών(εποπτευόντων και εκπαιδευτών)  υποθέσεις που αυτοί τους αναθέτουν, συντάσσουν εισηγήσεις ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων, ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων. Εφόσον κληθούν  παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση και μετέχουν χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, χωρίς η συμμετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επίσης ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα.

Η επίδοση των εκπαιδευομένων κατά την πρακτική άσκηση αξιολογείται από τους υπευθύνους για την άσκησή τους δικαστικούς λειτουργούς με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) το ήθος, τη συμπεριφορά και τη γενική παρουσία τους στο δικαστήριο

β) την εργατικότητα και την επιμέλειά τους,

γ) την επιστημονική τους κατάρτιση

δ) τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτές και τους άλλους δικαστικούς λειτουργούς

ε) την ικανότητα επεξεργασίας φακέλου δικογραφίας και την επιχειρηματολογία που διατυπώνουν στις διασκέψεις, κατά τις οποίες παρευρίσκονται και

στ) την ικανότητα συγγραφής, εισηγήσεων ή σχεδίων δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων.

Η τελική κατάταξη κάθε εκπαιδευόμενου στο στάδιο της πρακτικής άσκησης, προκύπτει από το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, ως εξής:

α) στην ομάδα 1 αντιστοιχεί προσαύξηση 1,2,

β) στην ομάδα 2 αντιστοιχεί προσαύξηση 1,15,

γ) στην ομάδα 3 αντιστοιχεί προσαύξηση 1,1 και

δ) στην ομάδα 4 αντιστοιχεί προσαύξηση 1.

Όσοι εκπαιδευόμενοι καταταγούν στην ομάδα 5, θεωρούνται αποτυχόντες και επαναλαμβάνουν το στάδιο της πρακτικής με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Αν και πάλι δεν περιληφθούν στους επιτυχόντες διαγράφονται από τη Σχολή.

Πρακτική Κατάρτιση

Πίνακες Αρχαιότητας

Ο τελικός βαθμός, τον οποίο λαμβάνει κάθε εκπαιδευόμενος και με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά του στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, εξευρίσκεται με το συνυπολογισμό των βαθμών που  έλαβε:

α. Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (0,3),

β1. Κατά το πρώτο επιμέρους στάδιο του πρώτου σταδίου κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας ένα δέκατο (0,1)

β2. Κατά το δεύτερο επιμέρους στάδιο του πρώτου σταδίου  κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας δύο δέκατα (0,2) και

β3. συνολικά το πρώτο στάδιο κατάρτισης με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα(0,3) και

γ. τον βαθμό εξετάσεων αποφοίτησης, με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (0,4).

Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα  διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας. Μεταξύ των εκπαιδευομένων με τον ίδιο τελικό βαθμό προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Σχολή.

Πρακτική Κατάρτιση

Αξιολόγηση Ήθους και Συμπεριφοράς - Ψυχιατρική Διερεύνηση

Μετά την ολοκλήρωση και του δευτέρου σταδίου κατάρτισης, το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το έτος εγγραφής στη Σχολή, σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών,  οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι, κρίνονται ως προς το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, τα οποία πρόκειται να τους ανατεθούν. Η κρίση αυτή μπορεί να αποβεί αρνητική, μόνο εφόσον διαπιστωθεί, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το προσήκον δικαστικό ήθος ή ότι εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία είτε δυσχεραίνουν τη συνεργασία του με τους συναδέλφους και τους λοιπούς παράγοντες απονομής της δικαιοσύνης είτε πλήττουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος της δικαιοσύνης. Για τις παραπάνω διαπιστώσεις πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης όσο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου κατάρτισης, ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει γραπτή και προφορική ψυχομετρική δοκιμασία, από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν διευθυντή και δύο επιμελητές Α΄ ή Β΄ ψυχιατρικής μονάδας κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

Πρακτική Κατάρτιση

Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Μετά από την ολοκλήρωση των σταδίων  κατάρτισης και τη διαμόρφωση του πίνακα αρχαιότητας κάθε κλάδου, η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων παρατείνεται στα ίδια δικαστήρια ή την αρμόδια εισαγγελία μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος διορισμού τους σε οργανική θέση δόκιμου δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με τις ίδιες δραστηριότητες, υφίστανται την αυτή εποπτεία και λαμβάνουν από τη Σχολή τις ίδιες αποδοχές που λαμβάνουν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.