LogoGR

Θεωρητική Κατάρτιση

Θεωρητική Κατάρτιση

Πρώτο Στάδιο

Το πρώτο στάδιο της κατάρτισης διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής  στη Σχολή έως την 31η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Από 1η Ιουλίου μέχρι και 31η  Οκτωβρίου οι σπουδαστές της Διοικητικής Δικαιοσύνης χωρίζονται σε δύο τμήματα. Στο ένα εντάσσονται οι σπουδαστές που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στο άλλο τμήμα εντάσσονται οι σπουδαστές που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού. Ομοίως, το ίδιο χρονικό διάστημα αφορά και τους σπουδαστές των κατευθύνσεων Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών. Ειδικά για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων η φοίτηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου είναι ενιαία.
 

Η διδασκαλία αποβλέπει πρωτίστως:

α) στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών και  στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεμελιώδεις  αρχές του πολιτεύματος

β) στη μεθοδολογία επεξεργασίας φακέλων,

γ) στη σύνταξη εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσεων σε Δικαστικά Συμβούλια ή βουλευμάτων ή διατάξεων,

δ) στη συμμετοχή σε εικονικές δίκες με την επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν ενώπιον του ακροατηρίου,

ε) στη συμμετοχή σε εικονικές διασκέψεις με ανάλυση και εμβάθυνση υποθέσεων που  έχουν απασχολήσει τη νομολογία ή υποθέσεων που έχουν συζητηθεί, αλλά εκκρεμεί η σχετική διάσκεψη

στ) σε τομείς όπου υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές της νομοθεσίας και της νομολογίας κατά τα τελευταία έτη,

ζ) σε πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως η διαχείριση του χρόνου για την επεξεργασία των υποθέσεων, η συμπεριφορά προς τους συναδέλφους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και τους διαδίκους,

η) στη δημιουργία ομάδων εργασίας και την ανάθεση ρόλων σε αυτές (workshops) και

θ) σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης, που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη.

Η διδασκαλία συνδυάζεται επίσης με εκπαιδευτικές επισκέψεις στα δικαστικά καταστήματα με παρακολούθηση δικών ή διασκέψεων, με σεμινάρια, ημερίδες ή διαλέξεις.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από επτά (7) βασικούς διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες διδασκαλίας έκαστος, ως προς  τις επιστημονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανότητα διατύπωσης συλλογισμών, επιχειρημάτων και συμπερασμάτων, την επιμέλεια, τον ζήλο, την εργατικότητα, το ήθος και τη συμπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν(0) έως δεκαπέντε(15). Ο γενικός βαθμός προόδου αποτελείται από τον μέσο όρο των επιμέρους βαθμών προόδου των επτά (7) βασικών διδασκόντων. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόμενοι που έλαβαν γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) υπό την προϋπόθεση ότι σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα αξιολογούμενα μαθήματα δεν έλαβαν βαθμολογία χαμηλότερη του οκτώ(8).

Θεωρητική Κατάρτιση

Εξετάσεις Αποφοίτησης

Από την 8η έως και τη 18η Νοεμβρίου, οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έλαβαν κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8), προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών θεμάτων ανά κατεύθυνση και ανά τμήμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λειτουργούν χωριστικά τμήματα εντός της ίδιας κατεύθυνσης ως εξής:

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης:

αα) Για το τμήμα που αφορά στην πλήρωση θέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επιλέγονται δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: ι) στο συνταγματικό δίκαιο ιι) στο διοικητικό δίκαιο και ιιι) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών

αβ) Για το τμήμα που αφορά στην πλήρωση θέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλέγονται δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: ι) στο συνταγματικό δίκαιο θεμάτων αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ιι) στο δημοσιονομικό δίκαιο και ιιι) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση:

α) στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία

β) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και δεύτερου στοιχείου και

γ) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων και στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση αυτών και σε συνδυασμό ως προς όλα τα ανωτέρω και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση

α) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων,

β) στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και

γ) στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο.

Για τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση:

α) στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία

β) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και δεύτερου στοιχείου και

γ) στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία.

Ο  μέσος όρος των βαθμών στις άνω θεματικές ενότητες κάθε κατεύθυνσης αποτελεί το γενικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων αποφοίτησης του εκπαιδευόμενου. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν γενικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Θεωρητική Κατάρτιση

Πίνακες Επιτυχόντων

Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται με βάση το συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε κάθε εκπαιδευόμενος έλαβε:

α. Κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (30%)

β. κατά το πρώτο στάδιο της κατάρτισης, ο μέσος όρος των βαθμών προόδου με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (30%) και

γ. κατά τις εξετάσεις αποφοίτησης με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (40%).  Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.

Θεωρητική Κατάρτιση

Κατανομή στα Τμήματα

Οι εκπαιδευόμενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων κατατάσσονται, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους και τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στη Σχολή, σε τμήματα ανάλογα με τους κλάδους δικαστικών λειτουργών, για τους οποίους είχε προκηρυχθεί ο εισαγωγικός διαγωνισμός, και τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, οι οποίες πρόκειται να πληρωθούν ως εξής:

α. Υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας

β. Υποψηφίων Παρέδρων Διοικητικού Πρωτοδικείου

γ. Υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και

δ. Υποψηφίων δοκίμων Εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.