Άρθρα

Εκδόσεις ΕΣΔΙ

ekdosis bigΗ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει πραγματοποιήσει μία σειρά εκδόσεων συμβάλλοντας, στο πλαίσιο του σκοπού της, στη διευκόλυνση των σπουδών τών εκπαιδευομένων δικαστών και την επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων σε συνεργασία με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ

  • Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου (2002) 
  • Προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης (2003) 
  • Η προσωρινή δικαστική κρίση στην πολιτική, τη διοικητική και την ποινική διαδικασία (2003) 
  • CD: Aναγκαστική εκτέλεση υπέρ και κατά του Ελληνικού Δημοσίου (συλλογή νομολογίας) 
  • CD: Θεσμικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς