Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΡΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
 
Οι υποψήφιοι για τις γραπτές εξετάσεις του ΚΒ εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
παρακαλούνται να προσέλθουν στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη, όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα
εξετάσεων από την εξεταστική επιτροπή.