Άρθρα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΒ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έτους 2016 (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης και διοικητικής δικαιοσύνης)δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 107/1-3-2016 τεύχ.ΥΟΔΔ)