2019

Ημερομηνία            Θέμα Τόπος Πρόγραμμα
 24-25/1-2019 Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4548/2018 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη pdf
 21-22/2-2019 ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ Θεσσαλονίκη pdf